Beleidsplan Stichting Foundations for Farming Nederland

onze tuin

 

Maart 2017

Inhoudsopgave

 • Inleiding
 • Doelstellingen
 • Beleidsvoornemens
 • Projecten
 • Financiën en beloning bestuurders

Inleiding

De meeste huishoudens in Afrika zijn afhankelijk van zelf-voorzienende landbouw. In deze gebieden is het gemiddeld inkomen minder dan een dollar per dag. Door de stijgende bevolkingsdichtheid en afname van bodemvruchtbaarheid, is de voedselzekerheid de laatste jaren gedaald. Kleine zelfvoorzienende boeren hebben daarom behoefte aan eenvoudige en effectieve manieren om de voedselproductie te verbeteren en het gezinsinkomen te verhogen. Naast voedseltekort en gebrek aan beschikbare middelen, wordt de ontwikkeling van kleine boeren ook beperkt door sociale, culturele en spirituele factoren. Door invloed van traditie worden veranderingen langzaam geadopteerd.

Hulp aan deze boerenhuishoudens vraagt om een holistische benadering, lange termijn begeleiding en een verandering van hand-outs naar hands-on. Als christelijke stichting zien we het christelijke geloof als basis van hoop voor de toekomst. Christelijke waarden en normen kunnen mensen helpen om hun houding te veranderen, ten opzichte van het dagelijkse leven en de omgang met de natuur.

Foundations for Farming is een wereldwijde beweging die gericht is op duurzame armoedebestrijding onder agrarische gemeenschappen. Foundations for Farming is in de jaren ’80 van de vorige eeuw ontstaan in Zimbabwe, waar de grondlegger, Brian Oldreive, is begonnen met het op landbouw toepassen van principes die door God in de schepping zijn gelegd. Met Foundations for Farming zijn boeren in staat om in hun levensonderhoud te voorzien zonder afhankelijk te zijn van landbouwmachines, kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

De Stichting Foundations for Farming Nederland is op 20 april 2015 opgericht. Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 

1cc8d2f
Michiel Rozema, voorzitter
pasfoto rini
Rini van Veldhuisen, penningmeester
Jon Dam, secretaris

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel (zoals vermeld in de statuten van de stichting d.d. 20 april 2015):
a. Het duurzaam verbeteren van het welzijn van mensen en gemeenschappen in ontwikkelingslanden op basis van de principes van Foundations for Farming.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Inzameling van geld onder organisaties en particulieren;
b. Promotie van Foundations for Farming bij organisaties voor zendings- en ontwikkelingswerk en bij het brede publiek;
c. Ondersteunen van projecten en werkers die Foundations for Farming toepassen;
d. Onderhouden van contact met en kennisuitwisseling tussen individuen en organisaties die Foundations for Farming toepassen;
e. Werving en begeleiding van werkers die zich willen inzetten in projecten gebaseerd op Foundations for Farming;
f. Bijdragen aan verdere ontwikkeling van Foundations for Farming in nauw contact met de internationale Foundations for Farming organisatie.

Beleidsvoornemens

De stichting bestaat inmiddels twee jaar. In deze periode is vooral gewerkt aan het inrichten van de organisatie, het opbouwen van een donateursbestand en fondsenwerving. Voor 2017 zijn de volgende speerpunten vastgesteld:

Bekendheid

Het is belangrijk dat Foundations for Farming meer bekendheid krijgt, zowel bij “het grote publiek” als bij organisaties die zich met zending en ontwikkelingswerk bezighouden. We werken hieraan door regelmatige updates van de website en Facebook pagina, nieuwsbrieven, maar ook door aanwezig te zijn bij evenementen.

Ondersteuning projecten

De stichting ondersteunt verschillende projecten waarin Foundations for Farming wordt toegepast. Primair gaat het hierbij nog steeds om het Maluwa project in Malawi. Dit is uitgebreid met een project rond de bouw van een FfF-trainingscentrum in Maluwa. Ook ondersteunen we een project in Mzuzu, in het noorden van Malawi. De stichting wil ook de Foundations for Farming organisatie in Zimbabwe actief ondersteunen. Daarnaast staan we open voor samenwerking in nieuwe projecten, samen met andere organisaties.

Op langere termijn zijn we van plan om meer Foundations for Farming-projecten te starten en/of te ondersteunen. Dit is afhankelijk van o.a. financiën en de beschikbaarheid van werkers die op deze projecten kunnen worden ingezet. Ook hebben we de ambitie om op termijn inhoudelijk bij te dragen aan het concept van Foundations for Farming.

Netwerk

In 2017 en volgende jaren werken we verder aan ons netwerk met andere organisaties die zich richten op duurzame armoedebestrijding in onder meer Afrika, en ook met andere Foundations for Farming-organisaties buiten Nederland. Het doel hiervan is ervaringen te delen en het gedachtengoed van Foundations for Farming te verspreiden. We helpen organisaties die willen beginnen met Foundations for Farming, met advies, kennis en contacten.

Voorbeeld “farm” in Nederland

We zoeken (nog steeds) een locatie waar een voorbeeldveld kan worden ingericht volgens de principes van Foundations for Farming, zodat de methode concreet gedemonstreerd kan worden. Een voorbeeldfarm kan ook worden gebruikt om de methode verder te bestuderen in een Nederlandse context.

Armoede in Europa

Ook in Nederland en breder in Europa komt armoede voor. Deze armoede ziet er alleen wel anders uit dan in bijvoorbeeld Afrika. We willen onderzoeken hoe de principes van Foundations for Farming heilzaam kunnen zijn in de aanpak van armoede in Europa. In verband daarmee richten we ons ook op contacten met organisaties die in Nederland vanuit Christelijk perspectief met armoedebestrijding bezig zijn.

Financiën en beloning bestuurders

De stichting verkrijgt haar inkomsten voornamelijk uit giften. Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden om subsidies te ontvangen en mogelijke andere inkomstenbronnen.
Het grootste deel van de inkomsten zullen aangewend worden ten behoeve van het Maluwa Ministries project, maar ook steunen we het Mzuzu project en Foundations for Farming in Zimbabwe. De stichting streeft ernaar de kosten voor de eigen organisatie zo laag mogelijk te houden.
In de statuten is vastgelegd dat bij een eventuele ontbinding van de stichting de resterende gelden gedoneerd worden aan een stichting met een gelijksoortige doelstelling en ANBI status.

Het bestuur van de stichting voert werkzaamheden uit op basis van vrijwilligheid en krijgt daarvoor dus geen vergoeding.

3 People reacted on this

 1. Graag wil ik alleen zeggen, hoe veel fijne feedback ik hoor op het werk in met name Afrika.
  T.z.t. is het leuk om even als twee Veenendaalse stichtingen contact te hebben.
  Hartelijke groet,
  John Boekhout
  Sticting Apollos.

 2. We zijn dankbaar voor de mensen die zich willen inzetten voor Foundations for Farming in Nederland en hopen dat jullie velen mensen kunnen dienen.

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *