Foundations for Farming is gericht op de allerarmsten in de samenleving. Een van de managementprincipes van Foundations for Farming is ‘geen verspilling’, en dat heeft ook betekenis voor hoe we als stichting Foundations for Farming Nederland met onze financiële middelen omgaan. We vinden het belangrijk dat het geld dat we hebben als stichting, zoveel mogelijk ten goede komt aan de armen, en dat er geen geld verspild wordt. Dit is des te meer belangrijk omdat al onze middelen afkomstig zijn van donaties. Dit betekent bijvoorbeeld dat we proberen de kosten in Nederland zo laag mogelijk te houden, maar ook dat bestuursreizen niet op kosten van de stichting worden gedaan.

Ook een goede verslaglegging en verantwoording van de uitgaven hoort hierbij. Sinds 2022 wordt de jaarrekening opgesteld door Renger Finance op basis van de boekhouding die door onze penningmeester wordt bijgehouden. In verband hiermee is de indeling van boekhouding en jaarrekening iets veranderd ten opzichte van eerdere jaren.

Op hoofdlijnen zijn de inkomsten en uitgaven van de stichting als volgt:

In 2023 is er zo’n 11.000 euro meer uitgegeven dan er aan giften is ontvangen. Dit heeft vooral te maken met projectuitgaven in Suriname; na afronding van het Epïmatop-project in Suriname is er geld beschikbaar gekomen voor toekomstige activiteiten in Suriname en elders. In 2023 zijn extra trainingen georganiseerd in het binnenland en wordt een trainingscentrum ontwikkeld op het terrein van Lob Makandra. Hieraan is ook een bijdrage verleend door EO Metterdaad.

In 2022 en 2023 is in de boekhouding geen onderscheid gemaakt tussen algemene kosten in Nederland en elders. In de algemene kosten zijn deze jaren ook kosten opgenomen voor bijvoorbeeld het trainen van trainers in Zimbabwe (vanuit Oeganda en Suriname), afscheidsbezoek van de familie Bos aan Malawi, en activiteiten in nieuwe landen zoals Peru en Thailand.

De complete jaarrekening over 2023 kunt u hier inzien. Ook de jaarrekeningen over 2018, 201920202021 en 2022 zijn nog beschikbaar.