Het hart van Foundations for Farming

De basis van Foundations for Farming (FfF) ligt in wat we in de bijbel leren over God en over Jezus. God stuurde Jezus om Zichzelf bekend te maken aan ons. Zoals Jezus zegt: “Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” (Johannes 14:9). FfF is erop gericht om het voorbeeld van Jezus te volgen in alle aspecten van het leven.

Hoe ziet het voorbeeld van Jezus eruit? Hij was gehoorzaam aan God, de Vader, Hij had onvoorwaardelijk lief, Hij was nederig en niet op zichzelf gericht, maar op de ander. Dit zijn de fundamentele aspecten van wat we in FfF doen en onderwijzen. Met hulp van de Heilige Geest vertrouwen we niet op ons eigen inzicht, maar erkennen Gods liefde, heiligheid, almacht en wijsheid, en zoeken Hem met heel ons hart. Zoals staat in 1 Korintiërs 10:31: “Of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God”. Dit is het hart van FfF: God de eer te geven in elk aspect van landbouw en heel het leven.

De twee bijbelse fundamenten van FfF:

  • Trouw in weinig (discipelschap): als we trouw zijn met weinig, zal God ons meer geven. Andersom, als we niet trouw zijn met het weinige wat ons gegeven is, zal Hij het van ons afnemen (Matteüs 25:14-30).
  • Geven om te ontvangen: “Geef, dan zal je gegeven worden” (Lucas 6:38). We moeten niet ons eigen belang voor ogen hebben, maar het belang van de ander. Net zo kunnen we niet van het landnemen zonder eerst te geven.

Basisprincipes

On time (op tijd)

We beginnen op tijd met de voorbereidingen zodat we klaar zijn als de regens komen en we kunnen zaaien. Op deze manier gaan we verantwoord om met de tijd die God ons geeft. Goed plannen, goed voorbereiden en op tijd beginnen met het werk, zodat de planten optimaal kunnen profiteren van de seizoenen.

At standard (volgens hoge standaard)CIMG1003

We werken op een kwalitatief hoog nivo en hebben standaard waarden zodat het voor mensen duidelijk is wat we doen. We zaaien maïs in plantgaten die 60 cm uit elkaar liggen en er is 75 cm tussen de rijen. Zo brengen we orde en structuur aan in de velden.

Without waste (zonder verspilling)

We gebruiken alles wat God ons geeft in de natuur en gaan zo zorgvuldig om met de voorzieningen die God ons heeft gegeven. Zo bedekken we de grond met de restmaterialen van de planten; voorkomen zo uitdroging en verrijken de grond. Ook doen we compost/ mest in de plantgaten zodat de grond verrijkt wordt en het bodemleven gestimuleerd wordt.

Geen tijd, bodem, water, zonlicht, zaaigoed, voedingsstoffen, energie enzovoort verspillen. Dus ook geen materiaal of land verbranden.

With joy (met plezier)

We werken met plezier omdat we werken in Gods mooie schepping. Ook weten we dat God voor ons zorgt en ons ziet. We zijn ons bewust van de liefde van God voor ons die het meest zichtbaar wordt in wat Jezus voor ons heeft gedaan.

Wie dit alles doet zonder zelfmedelijden, verwijten naar anderen, jaloezie, klagen of excuses, maar met een dankbaar hart, beloont God door angst en onzekerheid weg te nemenen te veranderen in hoop en vreugde.

Manier van werken

Met FfF zoeken we Gods plan om trouw en liefdevol om te gaan met de bodem, de regen en de kracht die Hij ons geeft. FfF leidt een manier van werken af van hoe de natuur, Gods schepping, werkt:

> In de natuur wordt niet diep geploegdCIMG0132

> Er ligt een laag van bladeren en plantresten op de bodem; deze noemen we ‘Gods deken’

> Door de bodem en Gods deken in stand te houden en te beschermen, wordt bodemerosie voorkomen en wordt water vastgehouden

> Hierdoor wordt uitdroging voorkomen, krijgen planten voldoende water en voedsel, en krijgen ongedierte en ziekten minder kans.