Visie

FfF24
Team in Malawi

Onze visie is om kleine boeren huishoudens in Malawi te bereiken met Gods reddende evangelie, via verschillende activiteiten die invloed hebben op het dagelijks leven.

Door het project willen we de dagelijkse levensomstandigheden van arme huishoudens verbeteren, met nadruk op landbouw, voeding en gezondheid. Door het onderwijzen van christelijke waarden en discipelschap, willen we wantrouwen, angst en jaloezie verminderen om zo mensen te bemoedigen in hun relatie met God en hun naasten.

Kernwaarden

God als middelpunt

We zien God als de bron van alles wat gemaakt is; wij zijn aangesteld als rentmeesters over Gods wereld
We zien God als de bron van wijsheid met betrekking tot kennis en waarden die ons helpen gezond te leven
We zien God als het middelpunt van onze activiteiten; Hij wil invloed hebben op elk aspect van ons leven

Holistisch

We zien een holistische benadering als een passende manier, omdat ze rekening houdt met elk aspect van het dagelijks leven. Daarom willen we in onze benadering fysieke, sociale, culturele, economische en spirituele aspecten combineren tot één benadering.
We zien dat een benadering nodig is die naast evangelisatie en discipelschap zich richt op de grootste problemen van plattelands-huishoudens (82% van de bevolking); zoals tekort aan voedsel, dalende bodemvruchtbaarheid en afname van beschikbare landbouwgrond door bevolkingsgroei.

Lokaal en duurzaam

cooking basket

  • We zien onze lokale partners als gelijkwaardige partij; namelijk dat zij hun eigen ontwikkelingsproces vormgeven door het doen van participatief onderzoek in hun samenleving en betrokken te zijn in alle fases van de project cirkel.
  • We zien lokale middelen als belangrijkste inputs voor ons project; we willen de mensen onderwijzen, hun eigen kennis en capaciteiten te waarderen en zich bewust te worden van bruikbare aanwezige middelen.
  • Beperkte afhankelijkheid van buitenlandse donoren; financiële bijdragen moeten ten goede komen aan de gemeenschap als geheel en niet aan individuele huishoudens. Daarnaast moeten financiële bijdragen vooral gericht zijn op opstart- en investeringskosten.
  • In alle activiteiten moeten de ontvangers de belangrijkste actoren zijn in het uitproberen, onderzoeken, onderwijzen van gelijken (peers), implementeren, evalueren en continueren.
  • Het discipelschap programma moet een geïntegreerd model aanbieden van 1) discipelschap en Christelijke waarden en normen, 2) fundamentele principes voor verbeteringen op de gebieden van landbouw, voeding en gezondheid, 3) methoden en technieken.

Waarom in Malawi?

Armoede

Malawi behoort tot de 10 armste landen van de wereld. 82% van de Malawianen leeft op het platteland en is afhankelijk van zelfvoorzienende landbouw. In deze gebieden is het gemiddeld inkomen minder dan een dollar per dag. Malawi heeft veel hulp ontvangen van verscheidene donoren. Toch is de invloed daarvan op de levenssituatie beperkt gebleven. Het blijvend verstrekken van goederen, voedsel en vergoedingen houdt afhankelijkheid in stand en doet de intrinsieke motivatie voor zelfredzaamheid afnemen.

Afname in voedselzekerheid

Door de stijgende bevolkingsdichtheid en afname van bodemvruchtbaarheid, is de voedselzekerheid de laatste jaren gedaald. Kleine zelfvoorzienende boeren hebben daarom behoefte aan eenvoudige en effectieve manieren om de voedselproductie te verbeteren en het gezinsinkomen te verhogen. Zonder inkomen hebben deze families namelijk geen toegang tot middelbaar onderwijs, middelen als kunstmest en gemodificeerde zaden, medicijnen van privé-klinieken en transport.
Naast voedseltekort en gebrek aan beschikbare middelen, wordt de ontwikkeling van kleine boeren ook beperkt door sociale, culturele en spirituele factoren.

Invloed animisme

Volgens de statistieken zijn de Malawianen verdeeld in Christenen (80%) en Moslims (20%). Toch hechten de meesten van hen meer waarde aan animistische geloofsopvattingen dan aan hun geadopteerde nieuwe religie. Veel traditionele Malawianen staan niet open voor veranderingen, mede uit angst voor voorouders, initiatie, jaloezie en hekserij praktijken. In de bestrijding van armoede moet daarom rekening gehouden worden met de complexiteit van aanwezige problemen. Een totaal benadering in één programma sluit hier het beste bij aan.

Hoop

Als christelijke missie organisatie zien we het christelijke geloof als basis van hoop voor de toekomst. Christelijke waarden en normen kunnen mensen helpen om hun houding te veranderen, ten opzichte van het dagelijkse leven en de omgang met de natuur.

Meer over Maluwa Ministries