Foundations for Farming Symposium 2019

Zaterdag 14 september 2019

Welke zendeling kent het niet? Je hebt een boodschap van levensbelang, maar op het zendingsveld blijkt: de mensen hebben honger en zoeken allereerst een oplossing voor hun armoede. En welke hulpverlener kent het niet? Je helpt iemand met het oplossen van een probleem, maar voor je het weet staat hij weer op de stoep met een ander probleem. En daarna weer. Heeft het eigenlijk wel zin?

Stichting Foundations for Farming Nederland organiseert samen met Stichting Charity Hands het Foundations for Farming Symposium 2019. Tijdens dit symposium, met als thema ‘liefdevol helpen’, onderzoeken we met elkaar de vraag: hoe helpen we mensen nu echt? En we laten u kennismaken met de Foundations for Farming methodiek. Want het is ons verlangen om andere missionaire organisaties liefdevol te helpen het evangelie en het bestrijden van armoede te combineren.

Het symposium heeft het maximale aantal deelnemers bereikt. Inschrijven is niet meer mogelijk. 

Tijdens het symposium komen de volgende onderwerpen aan bod:

 

De bijbel is duidelijk over de centrale plek die armen en verdrukten hebben in het plan van God met Zijn kerk en de wereld. Natuurlijk zijn er rijke mensen en arme mensen. Er zijn mensen met veel macht en er zijn mensen die ondergeschikt zijn aan de macht van anderen. De zonde heeft grote invloed op de onderlinge verhoudingen tussen mensen, maar Jezus geeft richting aan herstel van deze verhoudingen.

Foundations for Farming (FfF) onderwijst een manier van landbouw gebaseerd op de principes die in de schepping zichtbaar zijn. Dit helpt kleinschalige boeren om een bestaan op te bouwen zonder machines, kunstmest en chemicaliën, die ze arm houden. Ook blijkt dat deze manier van landbouw beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering, die gepaard gaat met extreme weersomstandigheden. FfF leert boeren ook eenvoudige principes om de methodiek te implementeren.

Voor duurzame armoedebestrijding is het nodig om niet alleen naar (landbouw)technieken te kijken. Er zitten veel meer aspecten aan armoede, en op al deze aspecten kunnen mensen worden geholpen in hun ontwikkeling. Foundations for Farming gaat daarom ook over rentmeesterschap en over sociale, economische en geestelijke ontwikkeling.

Als we mensen helpen, dan werken we onvermijdelijk vanuit een relatie waarin verschillen bestaan. Werken we met armen, dan is er verschil tussen rijk en arm, tussen leraar en leerling, tussen hulpverlener en hulpvrager. Dezelfde verschillen bestaan als we samenwerken met lokale partners. Iedereen komt daarbij valkuilen tegen: de hulpverlener die van een heersende of controlerende houding en van medelijden, de hulpvragen van een afhankelijke houding, opwekken van medelijden en gerichtheid op geld. Als je je daar niet bewust van bent, kan de hulprelatie schadelijk zijn voor alle betrokkenen; ook voor jezelf. Het is daarom belangrijk om in hulprelaties te zoeken naar het voorbeeld van Jezus, en liefde centraal te stellen.

Afrika staat er slechter voor dan ooit, ondanks decennia van ontwikkelingshulp. Steeds meer breekt dan ook het besef door dat missie anders moet worden aangepakt. Ook de achterban verandert, en de verleiding bestaat om vooral te gaan voor ‘aansprekende’ problemen met makkelijke oplossingen. Dit zijn vaak acute problemen met noodhulp als oplossing. De uitdaging is om met missionaire activiteiten op zoek te gaan naar een duurzaam effect, waarmee mensen uiteindelijk onafhankelijk van hulp worden.

Het programma

Tijd Titel en spreker
9:30 Ontvangst
10:00 Introductie Michiel Rozema, voorzitter Foundations for Farming Nederland
10:15 Liefdevol helpen met Foundations for Farming Jon Dam, Foundations for Farming Nederland Een introductie in oorsprong en bijbelse basis van Foundations for Farming
10:30 Wat is armoede eigenlijk? Christian Slager, Charity Hands Armoede is meer dan geen eten of geld hebben: het tast het wezen van de mens aan. Een bijbelse definitie van armoede maakt duidelijk hoe armoede bestreden kan worden. Charity Hands gebruikt de methode Foundations for Farming om mensen duurzaam en liefdevol uit armoede te helpen.
11:00 Introductie in Foundations for Farming Johannes en Marieke Bos, Foundations for Farming Nederland, Maluwa Ministries Johannes en Marieke Bos werken al jaren in Malawi, waar ze Foundations for Farming toepassen in een landelijk gebied. Ze leggen (ook met demonstraties) uit hoe volgens deze methode landbouw gedaan wordt, en welke managementprincipes boeren toepassen om het werk op een goede manier te doen en werkelijk rentmeesters over de schepping te zijn. Ook besteden ze aandacht aan andere aspecten van het werken met Foundations for Farming, zoals aandacht voor discipelschap en sociale, economische en geestelijke ontwikkeling.
12:30 Lunch
13:30 Eerlijk zaaigoed Kees Balder, World Seed Program Een van de problemen waar boeren in arme landen mee te maken hebben, is het gebruik van (vaak gepatenteerde) hybride zaden. Deze leveren weliswaar een goede opbrengst, maar zijn duur en de geteelde gewassen leveren geen nieuw zaaigoed. Hierdoor blijven boeren afhankelijk van de zadenleveranciers. Met World Seed Program probeert Kees Balder deze negatieve cyclus te doorbreken door betaalbare en goede zaden te leveren voor arme boeren.
13:50 Business as Mission Marc de Ruiter, Zendingsondernemer en consultant Het is een trend dat bedrijven ontstaan die niet winstmaximalisatie als eerste doel hebben, maar die winst vooral zien als middel om goed te doen. Hiermee worden missionaire activiteiten mogelijk die niet afhankelijk zijn van giften. Dit past goed bij ‘de volgende stap’ na Foundations for Farming, als boeren meer voedsel oogsten dan ze zelf nodig hebben en andere bedrijvigheid kan ontstaan.
14:20 Korte pauze
14:30 Liefdevol helpen: vermijd de valkuilen! Johannes Bos, Foundations for Farming Nederland, Maluwa Ministries Hulpverlening leidt onvermijdelijk tot verschillen in relaties tussen hulpgever en hulpontvanger. Wie zich daar niet expliciet van bewust is, veroorzaakt negatieve psychische effecten aan beide kanten, en maar uiteindelijk het probleem erger. Johannes Bos legt de valkuilen van hulpgever en hulpontvanger bloot en deelt hoe hij daar in Malawi mee omgaat.
15:15 Een plan voor de armen: hoe nu verder? Michiel Rozema, Foundations for Farming Nederland De bijbel is heel duidelijk over waar Gods prioriteiten liggen: bij de armen. Het is een opdracht aan elke christen, met een belofte: gelukkig is wie een plan maakt voor de armen. Foundations for Farming is precies dat: een plan voor de armen. We sluiten de dag af met een gesprek hoe u betrokken kunt zijn bij dit plan, en hoe Foundations for Farming u kan helpen om liefdevol te helpen.
16:00 Afsluiting

Wilt u deelnemen aan het Foundations for Farming Symposium 2019? Meldt u dan aan via het formulier hieronder.

Het symposium zal plaatsvinden op zaterdag 14 september 2019 in Zorgboerderij ’t Paradijs, Bielderweg 1, 3772 VM Barneveld. Van deelnemers vragen wij een bijdrage in de kosten van 15 euro per persoon, dit kunt u vooraf overmaken of ter plekke contant voldoen.

    Meldt u aan voor het Foundations for Farming Symposium 2019.