Dit beleidsplan geeft het beleid van Stichting Foundations for Farming Nederland weer voor de periode 2021 tot en met 2023. In januari 2024 zal de stichting met een nieuw beleidsplan komen. Het beleidsplan zal wel jaarlijks worden geëvalueerd en indien nodig tussentijds worden aangepast of opnieuw worden vastgesteld.

Een probleem zonder eenvoudige oplossing

De meeste huishoudens in armere delen van de wereld, waaronder Afrika, zijn afhankelijk van kleinschalige, zelfvoorzienende landbouw. Door stijgende bevolkingsdichtheid en afname van bodemvruchtbaarheid is de voedselzekerheid de laatste decennia steeds verder afgenomen. Daarmee neemt ook het gezinsinkomen af zodat bijvoorbeeld schoolgeld niet betaald kan worden. Zo houdt armoede zichzelf in stand over generaties heen.

Hulp vanuit het rijkere deel van de wereld heeft veelal betrekking op noodsituaties als natuurrampen, of veronderstelt eenvoudige oplossingen (“Voor 35 euro per maand heeft één gezin voldoende te eten”). Maar armoede is een langdurig en structureel probleem dat niet met noodhulp of het uitdelen van voedsel of geld kan worden opgelost. In veel opzichten maken deze vormen van hulp het probleem juist erger, omdat een afhankelijkheidssyndroom wordt gekweekt dat de arme bevestigt in het beeld dat hij of zij niet voor zichzelf en de eigen familie kan zorgen. En andersom: het verleidt de helper om zich te verheffen boven degene die geholpen wordt.

Duurzame ontwikkeling van kleinschalige boeren wordt niet alleen beperkt door honger en gebrek aan middelen, maar ook door sociale, culturele en spirituele factoren. Zo worden veranderingen vaak langzaam geadopteerd door invloed van traditie of voorouderverering. Duurzame hulp vraagt om een holistische benadering (waarin alle factoren worden geadresseerd), lange-termijnbegeleiding, en focus op herstel van eigenwaarde.

Jezus Christus is de basis voor de echte oplossing

In de boodschap van het christelijke geloof staat het herstel van relaties centraal. Door de dood van Jezus wordt de relatie van een mens met God hersteld, en wordt deze doordrongen van Gods liefde voor hem of haar. Dit vormt de basis van herstel van andere relaties, met zichzelf (eigenwaarde), met de schepping (rentmeesterschap) en met andere mensen. We volgen het voorbeeld van Jezus, die als niemand anders in nederigheid en onzelfzuchtigheid met anderen omging.

Foundations for Farming is een wereldwijde beweging die gericht is op duurzame armoedebestrijding en ontwikkeling onder agrarische gemeenschappen, op basis van het evangelie. Foundations for Farming (FfF) is in de jaren ’80 van de vorige eeuw ontstaan in Zimbabwe, waar de grondlegger, Brian Oldreive, is begonnen met het op landbouw toepassen van principes die God in de natuur heeft gelegd. FfF helpt boeren om met eenvoudige middelen een goede opbrengst van hun land te krijgen, zonder afhankelijk te zijn van landbouwmachines, kunstmest of bestrijdingsmiddelen, en daarmee van hulp van buiten. Maar FfF gaat verder dan landbouwtechniek: het leert mensen dat ze waardevol zijn als rentmeester van wat God hen in beheer heeft gegeven. Dat is de basis voor herstel op alle terreinen van het leven.

De Stichting Foundations for Farming Nederland is op 20 april 2015 opgericht. Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Michiel Rozema, voorzitter

 

 

Rini van Veldhuisen, penningmeester

 

 

Jon Dam, secretaris

 

 

René Braakman, bestuurslid

 

In de statuten van de stichting is het doel als volgt geformuleerd:

  1. Het duurzaam verbeteren van het welzijn van mensen en gemeenschappen in ontwikkelingslanden op basis van de principes van Foundations for Farming.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. Inzameling van geld onder organisaties en particulieren;
  2. Promotie van Foundations for Farming bij organisaties voor zendings- en ontwikkelingswerk en bij het brede publiek;
  3. Ondersteunen van projecten en werkers die Foundations for Farming toepassen;
  4. Onderhouden van contact met en kennisuitwisseling tussen individuen en organisaties die Foundations for Farming toepassen;
  5. Werving en begeleiding van werkers die zich willen inzetten in projecten gebaseerd op Foundations for Farming;
  6. Bijdragen aan verdere ontwikkeling van Foundations for Farming in nauw contact met de internationale Foundations for Farming organisatie.

De stichting bestaat inmiddels vijf jaar. In de beginperiode is vooral gewerkt aan het inrichten van de organisatie, met bankrekening, ANBI status, opbouwen van een donateursbestand en een website. Tussen 2016 en 2019 is er veel energie en tijd gestopt in de ontwikkeling van het FfF-trainingscentrum in Maluwa, met vanuit Nederland de daarvoor benodigde fondsenwerving. Vanwege de groeiende geldstroom was het nodig om de financiële administratie en verantwoording te professionaliseren, wat onder meer heeft geresulteerd in een officiële jaarrekening vanaf 2018.

Foundations for Farming Nederland is nu een nieuwe fase ingegaan. Enerzijds heeft dit ermee te maken dat het trainingscentrum in Maluwa operationeel is. Anderzijds zien we uitbreiding van ons werk met nieuwe projecten in Suriname en Oeganda. Met de vele internationale contacten die in de afgelopen jaren zijn opgedaan, is het te verwachten dat er zich meer mogelijkheden gaan voordoen om FfF-projecten te starten of te ondersteunen.

Als Foundations for Farming Nederland hebben we begin 2021 voor drie projecten directe verantwoordelijkheid: Maluwa Ministries in Malawi, Epïmatop in Suriname en Father Heart Farming in Oeganda. Daarnaast zijn we betrokken bij andere FfF-projecten, met name in Malawi.

Voor 2021 en verder zijn de volgende speerpunten vastgesteld:

Bekendheid van methodiek en visie

Het is belangrijk dat Foundations for Farming meer bekendheid krijgt, zowel bij “het grote publiek” als bij organisaties die zich met zending en ontwikkelingswerk bezighouden. Hiermee verruimen de mogelijkheden om anderen te helpen FfF te gaan toepassen.

Een van de middelen die we hierbij gebruiken, is onze website. Met een toename van activiteiten is er vaker nieuws te melden, zodat het eenvoudiger wordt om regelmatig updates te doen op de website. De eerste jaren hebben we slechts sporadisch gebruik gemaakt van social media als Facebook of van een nieuwsbrief. We hebben nu communicatie via Facebook en Instagram ingeregeld en de techniek voor een nieuwsbrief opgezet, waardoor we de komende tijd meer via deze kanalen kunnen communiceren. Net als in voorgaande jaren zullen we ook evenementen organiseren, dan wel bij evenementen aanwezig zijn.

Naast focus op de methode FfF willen we ons meer in het algemeen bezig houden met het thema ‘kerk en armoede’. Volgens de bijbel is zorg voor de armen een van de belangrijkste aspecten van een leven als christen. We zien dat dat niet overal is doorgedrongen, en dat veel christenen en kerken worstelen met de concrete invulling hiervan. Vanuit het gedachtengoed van Foundations for Farming hebben we hier iets in bij te dragen. Op termijn willen we kerken ondersteunen in visievorming en het maken van een plan voor de armen.

Maluwa Ministries (Malawi)

Het pionierswerk in Maluwa is voorbij en het trainingscentrum is operationeel. Een belangrijke verandering is dat Johannes en Marieke Bos in 2021 definitief terugkeren naar Nederland. Hun rol zal worden overgenomen door mensen uit Malawi zelf. We blijven vanuit Nederland betrokken bij het project, waarbij onze rol ook zal veranderen.

Het werk van Maluwa Ministries verschuift naar het ‘werven’ van deelnemers (uit dorpen of kerken) voor FfF-trainingen in Maluwa. De trainers en ondersteunende werkers in het trainingscentrum zullen begeleid blijven worden om het FfF-gedachtengoed goed uit te dragen. Onze hoop is dat Maluwa Ministries impact zal hebben over een steeds groter deel van zuidelijk Malawi. Vanuit Nederland bemoedigen we het team in Malawi, helpen en coachen we, en dragen we financieel bij.

We zien ook een ontwikkeling naar meer samenwerking tussen de verschillende FfF-initiatieven in Malawi, bijvoorbeeld Foundations for Farming Mzuzu of de Crown Stewardship School in Blantyre. In 2020 is voor het eerst een landelijke ‘Champs’ conferentie gehouden. Ook op dit niveau zijn we betrokken.

Epïmatop (Suriname)

Het FfF-project voor de Wayana in Suriname was nog maar net begonnen toen het vanwege de coronacrisis stil kwam te liggen. Er is een uitgewerkt plan om twaalf lokale trainers op te leiden die de FfF-methode kunnen bijbrengen aan hun volksgenoten. De uitvoering van dit plan zal zeker tot eind 2021 in beslag nemen, afhankelijk van wanneer we weer trainers naar Suriname kunnen sturen.

Ondertussen denken we samen met de Wayana na over de vraag wat de volgende stappen worden. Bij de Wayana leeft de wens om met de FfF-methode andere inheemse groepen in het Amazonegebied te bereiken, wat in de loop van het project verder uitgewerkt zal worden.

Father Heart Farming (Oeganda)

Ons nieuwste project is Father Heart Farming in Oeganda. Sinds 2018 zijn de eerste stappen gezet met materiaal van Farming God’s Way. De komende tijd wordt dit verder uitgebouwd volgens FfF.

We zien voor ons dat Father Heart Farming een officieel FfF ‘station’ of expertisecentrum gaat worden, en dat op termijn vanuit dit centrum veel mensen getraind worden en nieuwe centra of ‘substations’ in Oeganda opgezet worden. We zijn al begonnen met de eerste elementen daarvoor, zoals de bouw van een klaslokaal en onze Oegandese partners helpen om duurzame manieren van hulp te ontwikkelen. We willen dit verder uitbouwen, bijvoorbeeld door het team in Oeganda te helpen om specifieke FfF-kennis op te doen en connecties op te bouwen met anderen die actief zijn met FfF. Ook gaan we fondsen werven om het centrum verder uit te bouwen.

Nieuwe projecten

We staan open voor nieuwe projecten, zodat we FfF in meer landen kunnen gaan toepassen. Dit kan zowel in samenwerking met andere organisaties zijn als zelfstandig.

In verband hiermee willen we ook binnen het Nederlandse FfF-team specifieke FfF-expertise opbouwen door het volgen van de leadership-trainingen die door FfF in Zimbabwe worden aangeboden. Hierdoor wordt het voor ons mogelijk om trainingen te verzorgen en nieuwe FfF-initiatieven op te zetten, zonder dat er langdurig zendingswerkers moeten worden uitgezonden. Ook willen we op termijn inhoudelijk bijdragen aan het concept van Foundations for Farming, met de ervaringen die in de verschillende projecten wordt opgedaan.

Netwerk

In 2021 en volgende jaren werken we ook verder aan ons netwerk met andere organisaties die zich richten op duurzame armoedebestrijding in onder meer Afrika, en ook met andere Foundations for Farming-organisaties buiten Nederland. Het doel hiervan is ervaringen te delen en het gedachtengoed van Foundations for Farming te verspreiden. We helpen organisaties die willen beginnen met Foundations for Farming, met advies, kennis en contacten.

Ook in Nederland en breder in Europa komt armoede voor. Deze armoede ziet er alleen wel anders uit dan in bijvoorbeeld Afrika. We willen onderzoeken hoe de principes van Foundations for Farming heilzaam kunnen zijn in de aanpak van armoede in Europa. In verband daarmee richten we ons ook op contacten met organisaties die in Nederland vanuit christelijk perspectief met armoedebestrijding bezig zijn. Hiervoor zijn we bijvoorbeeld lid van MissieNederland.

In de afgelopen jaren is ook specifiek een FfF-netwerk opgebouwd binnen Europa. Zo hebben we inmiddels contacten in Engeland, Schotland, Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland. Tot nu toe zijn er geen concrete activiteiten voortgekomen uit dit netwerk maar we willen wel kijken hoe we elkaar in Europa vooruit kunnen helpen.

De stichting verkrijgt haar inkomsten voornamelijk uit giften. Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden om subsidies te ontvangen en mogelijke andere inkomstenbronnen.

Voor een gezonde organisatie op lange termijn is het nodig om ons bestand van structurele donateurs op peil te houden en uit te breiden. Onze boodschap en ervaring is dat God voorziet in wat nodig is, en daarom vinden we agressieve campagnes voor het werven van nieuwe donateurs niet gepast. We zoeken hierin naar een goede balans, en willen juist ook in fondsenwerving onze visie laten doorklinken. Dit betekent bijvoorbeeld dat we niet kunstmatig noodsituaties formuleren of eenvoudige oplossingen suggereren, maar dat we een eerlijk verhaal vertellen over hoe we met FfF duurzame veranderingen tot stand proberen te brengen.

Voor specifieke doelen doen we aan fondsenwerving onder kerken, bedrijven en fondsen.

Voor de verschillende projecten van de stichting is op langere termijn het streven dat de kosten steeds meer gedragen worden door eigen inkomsten en lokaal draagvlak. Het trainingscentrum in Maluwa, bijvoorbeeld, zal meer en meer bekostigd worden door inkomsten uit trainingen en landbouwproductie. Wel houden we er rekening mee dat doelgroepen juist niet over de middelen beschikken om trainingen te kunnen betalen. Vaak zal er daarom sponsoring nodig zijn, vanuit onze stichting of vanuit andere organisaties. Hoe dan ook is het doel dat er op den duur geen giften nodig zijn om initiatieven draaiende te houden.

Beheer en besteding van vermogen

FfF Nederland zal een beperkt vermogen aanhouden, zoals dat redelijkerwijs nodig is voor de uitoefening van de werkzaamheden van de stichting. Het vermogen wordt beheerd door het bestuur. De penningmeester zal het vermogen zodanig administreren dat de financiële situatie steeds kan worden ingezien en kan worden gecontroleerd. Geen van de bestuursleden heeft een meerderheid van zeggenschap over het vermogen van de stichting.

Het beheer wordt gedaan op basis van een jaarlijks op te stellen begroting, die in het bestuur wordt goedgekeurd. De diverse projecten kennen een eigen deelbegroting. Indien nodig en mogelijk, worden begroting tussentijds bijgesteld. Om projecten te kunnen financieren, kunnen reserveringen van ontvangen gelden aangehouden worden. Deze worden vermeld in de jaarrekening van de stichting. Door de stichting worden geen schulden aangegaan. De jaarrekening wordt gecontroleerd en opgesteld door een extern administratiekantoor.

De stichting heeft, per definitie, geen winstoogmerk en streeft ernaar de kosten voor de eigen organisatie zo laag mogelijk te houden. Dit doen we onder meer door als bestuursleden veel voorkomende kosten zelf te dragen, zoals reiskosten naar vergaderingen. Het bestuur van de stichting voert werkzaamheden uit op basis van vrijwilligheid en krijgt daarvoor dus geen vergoeding.

Bij eventuele ontbinding van de stichting, wordt het batig saldo besteed ten behoeve van een Algemeen Nut Beogende Instelling met een soortgelijke doelstelling.